Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Brandspot BVBA

Bestelling

Door het feit van zijn bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden en doet hij afstand van zijn eigen verkoopvoorwaarden.

Bestellingen worden aanvaard vanaf een bedrag van 250 euro (excl. BTW). Voor bestellingen onder dit bedrag wordt 7,5 euro administratiekosten aangerekend.

Offertes

De offertes van Brandspot, worden gedaan ten titel van inlichting, zonder verbintenis en binnen de grenzen van de stock. De offertes kunnen aanleiding geven tot een opwaartse herziening in geval van stijging van de lonen, sociale lasten, grondstoffen en wijzigingen in de internationale muntpariteiten, transportkosten voor internationaal vervoer of andere prijsbepalende componenten. De opsomming is niet beperkend.

Sommige verkoopprijzen kunnen vermeld worden in een andere munteenheid, de wisselkoers is die, geldig op de datum van de offerte. Elke wijziging in deze koers, zal automatisch de herziening teweegbrengen van de vermelde prijzen.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Aanvaarding

Iedere bestelling die ons wordt overgemaakt hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van onze vertegenwoordigers of agenten, wordt slechts als aanvaard beschouwd na schriftelijke bevestiging per brief of per elektronische mail. Deze bevestiging is de enige overeenkomst die partijen bindt en doet de verkoopsvoorwaarden van de koper vervallen.

Betalingen

Alle facturen worden contant betaald, indien geen andere schriftelijke overeenkomst bestaat. Indien de betaling bij overschrijving gebeurt, zal de levering pas kunnen plaatsvinden, na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de rekening van Brandspot. Het rekeningnummer is steeds te vinden op de facturen.

Voor op maat gemaakte bestellingen en bestellingen met een waarde vanaf 1500 euro (excl. BTW) dient een voorschot betaald worden van 30 %, op het moment van de bestelling. Pas na ontvangst van dit voorschot zal de bestelling geproduceerd worden.

Indien facturen niet binnen de gevraagde termijn betaald zijn, zal het bedrag op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 1,5% per maand met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 50 EURO ten titel van administratieve en buitengerechtelijke kosten en voor derving van rollend kapitaal. Iedere wanbetaling brengt automatisch het verval mede van termijnen zodanig dat de ganse schuldvordering ineens opeisbaar wordt. De koper kan zich niet beroepen op een betwisting om zijn betaling te weigeren of op te schorten. De aanvaarding van wissels, cheques of andere middelen van betaling brengt geen schuldvernieuwing tot stand.

Eigendomsvoorbehoud

Onze goederen en leveringen blijven onze eigendom en dit tot op het ogenblik van de volledige betaling van onze factuur.

Leveringstermijn

De leveringstermijnen, aanvaard of aangeduid door Brandspot, hebben slechts een zuiver indicatief karakter. Geen schadevergoeding noch verbreking van de overeenkomst kan gevorderd worden wegens laattijdige levering. De leveringstermijnen zijn slechts van stipte toepassing indien Brandspot dit karakter schriftelijk en uitdrukkelijk erkend heeft.

Aanvaarding en verzending

Onze goederen worden als aanvaard beschouwd op de plaats van de verzending. (af fabriek). Dit is te Ferdinand Campinestraat 60, B-1831 Diegem  tenzij anders overeengekomen.

De transportkosten komen voor rekening van de koper.  De verzending gebeurt op risico van de koper zelfs indien de verzending franco geschiedt.

Installatie van de producten door de koper na aflevering door of namens Brandspot geschiedt geheel voor rekening en risico van koper.

Levering van de goederen wordt steeds gedaan in de loop van een werkdag en niet op een specifiek uur. Indien goederen niet kunnen geleverd worden bij aanbieding, omwille van afwezigheid van de koper of omwille van andere redenen buiten onze wil om, vallen de kosten voor heraanbieding op hetzelfde of een ander adres voor rekening van de koper.

Voorbehoud

Brandspot is niet verantwoordelijk voor vorderingen gebaseerd op fabrieksmerken, modellen, tekeningen en brevetten die door derden werden ingeleid betreffende de bestellingen die door Brandspot worden uitgevoerd voor rekening van klanten. Brandspot voert slechts ontvangen orders uit. Offerten die gedaan werden zonder exacte kennis door Brandspot betreffende het voorwerp dat dient te worden gereproduceerd of gefabriceerd, kunnen worden aangepast indien bij de bestelling het zou blijken dat het uit te voeren werk niet beantwoordt aan het bestek. Ook behoudt Brandspot zich het recht voor om aan het te reproduceren voorwerp, ontwerp of uit te voeren artikel die wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn ten gevolge van de door Brandspot toegepaste fabricagetechniek.

Verantwoordelijkheid

Het maken van “goed voor druk” hetzij op een proef of het ontwerp dekt onze verantwoordelijkheid ingeval van vergissingen of nalatigheden die na de bedrukking vastgesteld worden. De auteurcorrecties dienen door de klant te gebeuren.

Auteursrechten

De projecten, schema’s, creaties, maquettes en modellen die door Brandspot worden gerealiseerd blijven haar eigendom en mogen niet worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming.

Toleranties

Wat de juiste kleurweergaves betreft, zal de klant eventuele afwijkingen moeten aanvaarden die voortkomen uit de gebruikte productieprocédés, zoals bijvoorbeeld speciale inkten en plastiek grondstoffen. De kleurvastheid en de weerstand aan het licht en de weersomstandigheden zijn nooit gewaarborgd tenzij schriftelijke waarborg werd gegeven. De dikte van de plastiek materialen mag min of meer 10% variëren. De gelijkvormigheid en de stabiliteit van de bedrukt en gefabriceerde materialen is niet gewaarborgd. Alle door Brandspot gebruikte grondstoffen zijn slechts gewaarborgd ten belopen van de waarborg gegeven door de eigen leveranciers.

Wanneer de materialen van de klant bij Brandspot worden bewaard, behouden zij het recht voor een extra kost aan te rekenen, behalve wanneer bij voorafgaandelijk akkoord hiervan afgeweken wordt.

Voor alle gedrukte artikelen in zeefdruk is een kwantitatieve tolerantie van 2% in plus of min toegestaan. Voor de grootte is 5% tolerantie aanvaardbaar.

Onderaanneming

Brandspot is niet verantwoordelijk voor de producten of voorwerpen haar toevertrouwd in onderaanneming, evenals voor de reacties van de bedrukking, beplakking of bewerking van de producten die zij tegen maakloon bewerkt. In het geval van een door Brandspot aanvaardde klacht, kunnen de toegekende schadevergoedingen in geen geval hoger zijn dan het facturatie bedrag voor dat bepaalde werk.

Aanplaktaks

De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van eventueel verschuldigde aanplaktaks.

Reclamaties

Alle reclamaties dienen op straffe van verval bij aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen vanaf de ontvangst der goederen. De aanvaarding van een bestelbon of de verzendingsnota geldt als aanvaarding van de hoeveelheid. Het gebruik, zelfs ten dele, van de levering geldt van rechtswege als aanvaarding. Eventuele gebreken ontdekt in bepaalde delen van de levering kunnen geen aanleiding tot de weigering van de ganse levering. Deze gebreken kunnen slechts aanleiding geven  tot een vermindering van de prijs en geenszins tot de verplichting van vervanging of schadeloosstelling. De verkoper evenwel heeft het recht tot herstel of vervanging. In ieder geval kunnen de reducties of de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag van de factuur betreffende de betwiste levering. 

Brandspot behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Bevoegdheid

De facturen van Brandspot zijn betaalbaar te 1831 Diegem. In geval van betwisting zijn alleen de handelsrechtbank van Mechelen en het vredegerecht van Mechelen bevoegd.